Sean O'Neill, "Vienna"

Gorgeous song, gorgeous video, familiar sound, unfamiliar name.